Käyttöoikeudet

1. Yleistä

Tämä sopimus sisältää Arena ja Markkina-arenan (joihin tässä yhteydessä viitataan jatkossa termillä ”palvelu”) käyttöä koskevat ehdot. Käyttäessään palvelua käyttäjä on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan näitä ehtoja. Palvelun käyttäminen on pääosin ilmaista, maksullisista palveluista tarkemmin kohdassa 4. Käyttäjä vastaa kuitenkin itse kaikista internetin käytöstä liittyvistä kustannuksista, joita syntyy esimerkiksi internet-yhteyksistä. Palvelun tarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa palvelua, palvelun sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia.

2. Palvelun käyttöoikeus

Ennen kuin käyttäjä saa oikeuden jättää ilmoituksia palveluun, on käyttäjän rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi. Käyttäjältä tiedustellaan häntä koskevia yhteys- ym. tietoja (jäljempänä "rekisteröintitiedot"). Käyttäjä sitoutuu antamaan vaaditut tiedot totuudenmukaisina ja täydellisinä. Käyttäjä sitoutuu pitämään tiedot ajan tasalla. Rekisteröityä voi ainoastaan luonnollinen henkilö. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä. Käyttäjä vastaa kaikesta salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta. Jos käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja, palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.

3. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

3.1. Ilmoituksen jättäminen edellyttää rekisteröitymistä sekä käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka palveluntarjoaja myöntää rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneista toimista kuin omistaan sekä vahingosta ja kuluista, jotka palveluntarjoajalle aiheutuu sen johdosta, että kolmas osapuoli on saanut käyttäjätunnuksen ja salasanan haltuunsa. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on luvatta saanut haltuunsa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan, osapuolen on välittömästi ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle. Tiedon saatuaan palveluntarjoaja poistaa käyttäjätunnukseen ja salasanaan liittyvän käyttöoikeuden ja ryhtyy harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

3.2. Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta esittää, levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön niin erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava.

3.3. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

3.4. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Palvelun edelleen myynti, muu tarjoaminen ja kaikkinainen luovuttaminen kolmansien käyttöön on kielletty.

3.5. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Palvelun käyttäjä vastaa myös siitä, etteivät sen laitteistot, ohjelmistot ja tietokoneliikenneyhteydet aiheuta haittaa tai vahinkoa palveluntarjoajalle tai muille käyttäjille. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan käyttämiensä laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien yhteensopivuudesta palvelun kanssa.

4. Maksulliset palvelut ja laskutus

Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat käyttäjille pääosin maksuttomia. Palvelu sisältää myös maksullisia osia. Maksullisten palvelujen hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Palvelun ylläpitäjä veloittaa vain omasta palvelustaan kertyvän maksun. Lisäksi palvelusta kertyy käyttäjälle normaali internetin käyttömaksu (esim. puhelinlaskun tai kaapelimodeemivuokran muodossa).

Lisäksi palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Palvelun ylläpitäjä ja sisällöntuottajat voivat muuttaa palvelun laskutusperusteita oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista. Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, palvelun ylläpitäjällä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

5. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

5.1. Palveluntarjoaja ei takaa palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.

5.2. Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmansien osapuolten tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksistä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä käyttää palvelua ohjeiden tai määräysten vastaisesti, eikä virheistä, jotka muuten ovat käyttäjän aiheuttamia.

5.3. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä edellä kohdissa 5.1 ja 5.2 mainittujen häiriöiden tai virheiden johdosta, mukaan lukien käyttäjän liikevaihdon tai good will -arvon vähentymisen kaltaiset välilliset tai epäsuorat vahingot.

5.4. Palvelun ylläpitäjä pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

5.5. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Palvelun käyttäjä vastaa myös siitä, etteivät sen laitteistot, ohjelmistot ja tietokoneliikenneyhteydet aiheuta haittaa tai vahinkoa palveluntarjoajalle tai muille käyttäjille. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan käyttämiensä laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien yhteensopivuudesta palvelun kanssa.

5.6. Palveluntarjoaja pyrkii varmistamaan palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun aineiston oikeellisuuden ja virheettömyyden. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun aineiston oikeellisuudesta ja virheettömyydestä, eikä vahingoista, joita käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua sen johdosta, että käyttäjä toimii saamansa virheellisen tiedon mukaan. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa kolmansien osapuolten palvelun kautta tarjoamien tuotteiden virheettömyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun yhteydessä olevien tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä, immateriaalioikeuksista tai muista ominaisuuksista.

5.7. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa palvelua, sen sisältöä, saatavilla oloa ja palvelun käytössä tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia ilman korvausvelvollisuutta käyttäjälle.

6. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

6.1. Sopimus tulee käyttäjän osalta voimaan, kun käyttäjä on hyväksynyt sopimuksen ehdot painamalla sopimuksen hyväksymispainiketta, antanut palveluntarjoajalle palvelun avauksessa tarvittavat rekisteröintitiedot palvelun sisältämällä tilauslomakkeella sekä rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi tai muulla palveluntarjoajan erikseen hyväksymällä tavalla. Käyttäjä on rekisteröitynyt käyttäjäksi, kun palveluntarjoaja on hyväksynyt rekisteröitymisen ja myöntänyt käyttäjälle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sopimus tulee palveluntarjoajan osalta voimaan, kun palveluntarjoaja on hyväksynyt käyttäjän rekisteröitymisen. Rekisteröinti on voimassa sopimuksen voimassaoloajan

6.2. Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta esittää, levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön niin erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava.

6.3. Palveluntarjoajalla on oikeus seuraavissa tapauksissa purkaa sopimus päättymään heti: a) Käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja; b) Käyttäjää koskeva konkurssi-, yrityssaneeraus- tai selvitystilahakemus on jätetty käräjäoikeudelle tai käyttäjä on todettu maksukyvyttömäksi tai joutunut maksuhäiriötilaan.

7. Henkilötietojen rekisteröinti

Rekisteröityessään palveluun käyttäjästä tulee Arena Partners Oy: n asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään Arena Partnersin:n asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Arena Partners Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta Arena Partnersin:n asiakaspalveluun.

8. Rekisteriselosteet ja henkilörekisterilain mukaiset yhteydenotot

Henkilötietolain tarkoittamat rekisteriselosteet ovat nähtävissä osoitteessa Arena Partners Oy, Aholaidantie 3, 40101 Jyväskylä. Kielto- ja tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona käymällä.

9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet, mikäli niitä ei voida ratkaista neuvotteluteitse, ratkaistaan Jyväskylän käräjäoikeudessa.

Tietoa Koneareenasta Yhteystiedot